Multirig
 

Self Erector Crane

Potain
MRSE 01- IGO50 (old)
6.00 ton
40.00
Potain
MRSE 02 - IGO50 (new)
4.00 ton
40.00